Baz blog

تازه غزل/ عابد

21.01.2009 07:22

په کې بل د مينې اور دی
سور تنور مې د زړه کور دی

دا څه ټکه راپريوتې؟
په دې چم کې څنګه شور دی؟

اوس چې نه درځم کوڅې ته
په ما ستا د مينې تور دی

ويلې څه ته راته ګورې
ما وی دا مې په تا پور دی

زما سترګو کې جانانه
ځړيدلی ستا انځور دی

باز پرواز کولی نه شي
اوس اوبه يې د زړه زور دی

٢٠٠٩/٠١/٢١
د نورو مطالبو له پاره دلته کليک کړئ.